Panneau de gestion des cookies

{{ሓጺር}} ፋይላት ንእትደልይዎ ፈትሹ

ድሉዋት ፋይላት

32
ድሉዋት ፋይላት
32
8 départements

ምምሃር Champs-sur-Marne ትምህርቲ ምህንድስና

ኣብ ፈረንሳ ትምህርቲ ንምጅማር ወይ ዳግማይ ንምጅማር ድልድል ስልጠና ግበር።
ብነጻ
ትኽኽል 2 ሰሚስተራት
ምምሃር
ፈረንሳይ
RÉSEAU MEnSምስ Programme Étudiants Réfugiés / École des Ponts ParisTech
38 - Isère

ምምሃር ናብ ዩኒቨርስቲ ዘእቱ ብቕዓት ቋንቋ ፈረንሳ

ዱ ፓሰረል "Du Passerelle" ናይ ዲፕሎማ ዩኒቨርስቲ ኮይኑ፣ ናብ ናይ ፈረንሳ ዩኒቨስትስቲ ንምእታው መገዲ ዝኸፍት እዩ።
ብነጻ
ዳርጋ 1 ሰሚስተራት
ምምሃር
ፈረንሳይ
Université Grenoble Alpesምስ ምትሕብባር ዩኒቨርስቲ ኡኒቨርስቲ ፓሰረል (Diplôme Universitaire Passerelle,) ኡኒቨርርስቲ ግሮኖብል( Université Grenoble Alpes)፣
49 - Maine-et-Loire

ኣብ ዩኒቨርሲቲ ኣብ ኣንጀ ፈረንሳ ተማሃሩ

ኣብ ፈረንሳ ትምህርቲ ንምጅማር ወይ ዳግማይ ንምጅማር ናይ ዩኒቨርሲቲ ዲግሪ (DU) ምርካብ ምእንቲ ክትክእሉ ዝተዳለወ መርስሕ እዩ።
ብነጻ
ምምሃር
ፈረንሳይ
RÉSEAU MEnSምስ DU Passerelle / ዩኒቨርሲቲ ኣንጀ
56 - Morbihan

ኣብ ዩኒቨርሲቲ Lorient ou Vannes ቋንቋ ፈረንሳ ተማሃሩ

ኣብቲ ኣብ ኣብ ፈረንሳ ትምህርቲ ንምጅማር ወይ ዳግማይ ንምጅማር ናይ ዩኒቨርሲቲ ዲግሪ ምርካብ ይከኣልምዃኑ ንምሕባር።
ብነጻ
ምምሃር
ፈረንሳይ
ባህላዊን ናይ ምዝንጋዕን ንጥፈታት
RÉSEAU MEnSምስ DU Passerelle - Université Bretagne Sud
7 départements

ተማሃሩ ኣብ ዩኒቨርሲቲ ፓሪስ (Sceaux campus) ቋንቋ ፈረንሳ

እምበኣርከስ ኣብ ፈረንሳ ትምህርቲ ንምጅማር ወይ ዳግማይ ንምጅማር ናይ ዩኒቨርሲቲ ዲግሪ ምርካብ።
ብነጻ
ዳርጋ 8 ወርሒ
ምምሃር
ፈረንሳይ
RÉSEAU MEnSምስ le DU Passerelle - Université Paris Saclay
ኣብ ኵሉ ሃገረ ፈረንሳይ

ኣብ Nancy ናንሲ ናብ ዩኒቨርሲቲ ንምእታው ቋንቋ ፈረንሳ ተማሃሩ

ኣብቲ ኣብ ፈረንሳ ትምህርቲ ንምጅማር ወይ ዳግማይ ንምጅማር ናይ ዩኒቨርሲቲ ዲግሪ ምርካብ
ብነጻ
ምምሃር
ፈረንሳይ
RÉSEAU MEnSምስ DU Passerelle / Université de Lorraine
69 - Rhône

ትምህርቲ ኣብ ዩኒቨርሲቲ ሊዮን 3 (ምዕቡል ደረጃ) ቋንቋ ፈረንሳ ተመሃሩ

እዚ መደብ ኣብ ፈረንሳ ትምህርቲ ንምጅማር ወይ ዳግማይ ንምጅማር ናይ ዩኒቨርሲቲ ዲግሪ ምርካብ።
50€ ሓንሳብ
ትኽኽል 8 ወርሒ
ምምሃር
ፈረንሳይ
ባህላዊን ናይ ምዝንጋዕን ንጥፈታት
Université Jean Moulin Lyon 3ምስ DU passerelle - Etudiants en exil (niveau B1 vers B2)
69 - Rhône

ትምህርቲ ኣብ ዩኒቨርሲቲ ሊዮን 3 (ማእከላይ ደረጃ) ፈረንሳ ተማሃሩ

እዚ ዕድል ኣብ ፈረንሳ ትምህርቲ ንምጅማር ወይ ዳግማይ ንምጅማር ናይ ዩኒቨርሲቲ ዲግሪ ምርካብ የኽእለኩም።
50€ ሓንሳብ
ትኽኽል 8 ወርሒ
ምምሃር
ፈረንሳይ
ባህላዊን ናይ ምዝንጋዕን ንጥፈታት
Université Jean Moulin Lyon 3ምስ DU passerelle - Etudiants en exil (niveau A2 vers B1)
69 - Rhône

ትምህርቲ ቋንቋ ፈረንሳ ኣብ ዩኒቨርሲቲ ሊዮን 3 (ደረጃ ጀመርቲ)

እዚ ሓበሬታ እዚ ኣብ ፈረንሳ ትምህርቲ ንምጅማር ወይ ዳግማይ ንምጅማር ናይ ዩኒቨርሲቲ ዲግሪ ምርካብ የኽእል።
50€ ኣብ ዓመት
ትኽኽል 8 ወርሒ
ምምሃር
ፈረንሳይ
ባህላዊን ናይ ምዝንጋዕን ንጥፈታት
Université Jean Moulin Lyon 3ምስ DU passerelle - Etudiants en exil (niveau A1 vers A2)
7 départements

ኣብ ፓሪስ Paris (5ème) ኣብ ዝርከብ ዩኒቨርሲቲ ቋንቋ ፈረንሳ ተማሃሩ

እዚ መደብ ኣብ ፈረንሳ ትምህርቲ ንምጅማር ወይ ዳግማይ ንምጅማር ናይ ዩኒቨርሲቲ ዲግሪ ምርካብ።
ብነጻ
ዳርጋ 9 ወርሒ
ምምሃር
ፈረንሳይ
RÉSEAU MEnSምስ DU RESPE - Sorbonne Université
37 - Indre-et-Loire

ኣብ ዩኒቨርሲቲ Tours ቱርስ ቋንቋ ፈረንሳ ተማሃሩ

ምእንቲ ኣብ ኣብ ፈረንሳ ትምህርቲ ንምጅማር ወይ ዳግማይ ክትክእሉ ንምጅማር ናይ ዩኒቨርሲቲ ዲግሪ ምርካብ ይከኣል ምዃኑ ንምሕባር።
1200€ ኣብ ሰሚስተር
ዳርጋ 9 ወርሒ
ምምሃር
ፈረንሳይ
ባህላዊን ናይ ምዝንጋዕን ንጥፈታት
RÉSEAU MEnSምስ Diplôme Universitaire d'Etudes françaises du Centre Universitaire de Tours
86 - Vienne

ኣብ ዩኒቨርሲቲ Poitiers ፖይቲየስ ቋንቋ ፈረንሳ ተማሃሩ

እዚ መዳብ ኣብ ፈረንሳ ትምህርቲ ንምጅማር ወይ ዳግማይ ንምጅማር ናይ ዩኒቨርሲቲ ዲግሪ ምርካብ።
ብነጻ
ምምሃር
ፈረንሳይ
RÉSEAU MEnSምስ le DU Passerelle Espoir - Université de Poitiers
8 départements

ኣብ ዩኒቨርሲቲ Nanterre ናንተክ ቋንቋ ፈረንሳ (ደረጃ B2) ተማሃሩ

እዚ መደብ ኣብ ፈረንሳ ትምህርቲ ንምጅማር ወይ ዳግማይ ንምጅማር ናይ ዩኒቨርሲቲ ዲግሪ ምርካብ ይሕግዝ።
ብነጻ
ዳርጋ 4 ወርሒ
ምምሃር
ፈረንሳይ
RÉSEAU MEnSምስ DU Passerelle B2 / Université Paris Nanterre
8 départements

ኣብ ዩኒቨርሲቲ Nanterre ናንተ ቋንቋ ፈረንሳ (ደረጃ B1) ተማሃሩ

ኣብዚ መደብ ኣብ ፈረንሳ ትምህርቲ ንምጅማር ወይ ዳግማይ ንምጅማር ናይ ዩኒቨርሲቲ ዲግሪ ምርካብ።
ብነጻ
ዳርጋ 4 ወርሒ
ምምሃር
ፈረንሳይ
RÉSEAU MEnSምስ DU Passerelle B1 / Université Paris Nanterre
8 départements

ኣብ ዩኒቨርሲቲ ሴንት ደኒስ Saint-Denis ፈረንሳ ተማሃሩ

ኣብ ፈረንሳ ትምህርቲ ንምጅማር ወይ ዳግማይ ንምጅማር ናይ ዩኒቨርሲቲ ዲግሪ ምርካብ።
ብነጻ
ትኽኽል 8 ወርሒ
ምምሃር
ፈረንሳይ
RÉSEAU MEnSምስ DUPasserelle / Université Paris 8 Vincennes Saint-Denis