Panneau de gestion des cookies

{{ሓጺር}} ፋይላት ንእትደልይዎ ፈትሹ

ድሉዋት ፋይላት

59
ድሉዋት ፋይላት
59
61 - Orne

Être accompagné pour le projet professionnel et personnel

Aide pour les démarches, orientation, formation, emploi, citoyenneté, santé, logement, mobilité...
ብነጻ
ምትእትታው ሞያ ብውሕልልነት
ቤት ጽሕፈታት
ምስልጣን ሞያ
Mission Locale du Pays d'Alençonla Mission Locale du Pays d'Alençon
8 départements

ምድላይ ስራሕ ወይ ስልጠና

ምርካብ ስራሕ ወይ ስልጠና ንምርካብ ሓገዝ ምርካብ ።
ብነጻ
ምትእትታው ሞያ ብውሕልልነት
ምስልጣን ሞያ
Association Revivreምስ Association Revivre
33 - Gironde

ምርካብ ናብ ቋንቋ ፈረንሳ ኮርሳት ኣብ Gironde

ናይ ፈረንሳ ኮርሳትን ስልጠናታትን ኣብ ከባቢ ቦርዶ Bordeaux
ብነጻ
ፈረንሳይ
ምትእትታው ሞያ ብውሕልልነት
ምስልጣን ሞያ
CLAP Sud-Ouestምስ Plateforme d'évaluation linguistique du Clap Sud-Ouest
38 - Isère

ምርካብ ስልጠና ኣብ ከተማ ግረኖብል

ትምህርቲ ፈረንሳ፡ ዲጂታላዊ ዓውደ መጽናዕቲ፡ ንዓለም ስራሕ ምድላው፡ ኣብ መወዳእታ ስልጠና ምቑጻር ይከኣኣል
ብነጻ
ትኽኽል 3 ወርሒ
ምትእትታው ሞያ ብውሕልልነት
ምስልጣን ሞያ
ፈረንሳይ
Weavers Franceምስ Pré-Formation Weavers pour jeunes exilés
93 - Seine-Saint-Denis

ምምሃር ን ሞያ ዝኸውን ቋንቋ ፈረንሳ

ሓፈሻዊ ትምህርቲ ን ጀመርቲ፣:ቋንቋ ፈረንሳ፣ኢንተርኔት፣ውልቃዊ ወይ መደብ ፕሮጀክትን
ብነጻ
ትኽኽል 5 ወርሒ
ፈረንሳይ
ምስልጣን ሞያ
ምትእትታው ሞያ ብውሕልልነት
Assistance Scolaire, Linguistique et Culturelleምስ Avec ASLC - Formation Li-Pro 8
76 - Seine-Maritime

ምርክባ ሓገዝ ን ምምሕዳራዊ ሓገዝን ካልእን

ምርካብ ደገፍ ን ካብ 16 ክሳብ 25 ዓመት ዝዕድሚኦም መንእሰያት ስራሕ፣ መንበሪ ገዛ ንኽረኽቡ ምእንቲ...
ብነጻ
ምትእትታው ሞያ ብውሕልልነት
ቤት ጽሕፈታት
ምስልጣን ሞያ
Mission Locale de Rouenምስ Mission Locale de Rouen
93 - Seine-Saint-Denis

ምትግባር ውልቃዊ መደብኩም ኣብ Seine-Saint-Denis

ሓደ ፣ ናይ ኣሳላይነት መደብ ፣ ሓደ ስልተና ወይ ናይ ስራሕ ስልተና ኣብ Seine-Saint-Denis.፣ ኣብ ሰይን ደኒ
ብነጻ
ምትእትታው ሞያ ብውሕልልነት
ምስልጣን ሞያ
Conseil départemental de Seine-Saint-Denisምስ F-RSA
75 - Paris

ምርካብ ሓገዝ ኣብ ናይ ስራሕ ዓለም ንምእታው ሓገዝ ምርካብ

ምርካብ ስራሕ ወይ ስልጠና ን ውልቃዊ ደገፍ
ብነጻ
ዳርጋ 12 ወርሒ
ምትእትታው ሞያ ብውሕልልነት
ምስልጣን ሞያ
ምምሃር
EPEC ምስ Intégration par l’emploi des bénéficiaires de la protection internationale
75 - Paris

ምስልጣን ምውሳድ ንምስራሕ ጫማ

ምስልጣን ን70 ሰዓታት ዝጸንሕ ሌላ ምስ ሞያ ምፍራይ ጫማ ኣብ ኢንዱስትሪ ጫማ
ብነጻ
ዳርጋ 2 ወርሒ
ምስልጣን ሞያ
ባህላዊን ናይ ምዝንጋዕን ንጥፈታት
Atelier Maurice Arnoultምስ Atelier Maurice Arnoult - Initiation cordonnerie (70 heures)
25 - Doubs

ቋንቋ ፈረንሳ ተማሃሩ

እዚ ትምህርቲ ፈረንሳ ምዝራብን ምጽሓፍን ንምምሕያሽ፡ ከምኡ’ውን ባህሊ ፈረንሳ ብዝበለጸ ንምርዳእ
ብነጻ
ዝተሓተ 4 ወርሒ
ፈረንሳይ
ምስልጣን ሞያ
ምምሃር
Centre de Linguistique Appliquée - Université de Franche-Comtéምስ Centre de linguistique appliquée - Université de Franche-Comté
ኣብ ኵሉ ሃገረ ፈረንሳይ

ንምርካብ ደገፍን ስልጠናን ስራሕን

ናይ ውልቂ ሞያኻ ምስ ክእለትካ ዝሰማማዕ መድደብ ንምህናጽ
ብነጻ
ዳርጋ 12 ወርሒ
ምትእትታው ሞያ ብውሕልልነት
ምስልጣን ሞያ
METISHIMAምስ Dispositif de valorisation de vos compétences
4 départements

ምስልጣን ብሞያ ዕምባባ ምሻጥ ዓውደ መጽናዕቲ ተሳተፉ

እዚ ኣብ ናይ ሰለስተ መዓልቲ ዓውደ መጽናዕትታት ኣብ ዙርያ ዕምባባ ዝግበር ንጥፈታት ኢደ ጥበብ ርኸቡ።
ብነጻ
ትኽኽል 3 መዓልቲ
ምስልጣን ሞያ
ባህላዊን ናይ ምዝንጋዕን ንጥፈታት
ስድራ-ቤት
Du pain et des Rosesምስ Du Pain et des Roses
7 départements

ስልጠና ሞያ ህንጻን ትምህርቲ ቋንቋ ፈረንሳ ምውሳድን

ኣብ ፈረንሳ ምምሃርን ኣብ ጽላት ህንጻ (BTP) ስልጠና ምውህሃድን ምእንቲ ክትክእሉ
ብነጻ
ትኽኽል 2 ወርሒ
ምስልጣን ሞያ
ፈረንሳይ
ምትእትታው ሞያ ብውሕልልነት
Ecole Gustaveምስ Ecole Gustave - Habitat et Humanisme - Langues plurielles
ኣብ ኵሉ ሃገረ ፈረንሳይ

ስልጠና ብቋንቋ ፈረንሳን ኣብ ሞያ ንግዲን

እዚ ኣብ ጽላት ሕርሻ ክትሰርሕ ስልጠና፡ ፈረንሳዊ ቋንቋኻ እናመሓየሽካ ዝወሃብ ስልጠና እዩ።
ብነጻ
ትኽኽል 7 ወርሒ
ምስልጣን ሞያ
ምትእትታው ሞያ ብውሕልልነት
ፈረንሳይ
Fermes d'Avenirምስ Compagnonnage en Maraîchage agroécologique
75 - Paris

ሞያ ምሓዝ ቆልዑን ቋንቋ ፈረንሳ ዘጣመረ ስልጠና ምውሳድ

ሞያዊ ስልጠና ናይ ቆልዑ ን ጽሑፍን ቃልን ቋንቋ ፈረንሳ ፡ ዲፕሎማ ምሕላፍን ናይ ስራሕ ልምምድ ንምርካብ።
15€ ሓንሳብ
ዳርጋ 4 ወርሒ
ምስልጣን ሞያ
ፈረንሳይ
Centre social et culturel Maison du Bas Bellevilleምስ La maison du Bas Belleville (CRESCENDO)