Panneau de gestion des cookies

{{ሓጺር}} ፋይላት ንእትደልይዎ ፈትሹ

ድሉዋት ፋይላት

630
ድሉዋት ፋይላት
630
5 départements

Apprendre à utiliser un ordinateur et les outils numériques

6 semaines pour apprendre à aller sur internet et faire les démarches sur ordinateur + des cours de français
ብነጻ
ትኽኽል 6 ስሰሙን
ምስልጣን ሞያ
ፈረንሳይ
ቤት ጽሕፈታት
Simplon.coRefugeeks
4 départements

Faire une formation en développement web

Une formation de 7 semaines (technique + français) pour découvrir le métier de développeur web
ብነጻ
ትኽኽል 7 ስሰሙን
ምስልጣን ሞያ
ፈረንሳይ
ምትእትታው ሞያ ብውሕልልነት
Simplon.cola Prépa web Refugeeks²
ኣብ ኵሉ ሃገረ ፈረንሳይ

ምምስራትን ሓባራዊ ህይወትን ሌላን

ምርኻብን ምምስራትን ዕርክነት JRS ጂ ኣር ኤር ጀነስ
ብነጻ
ባህላዊን ናይ ምዝንጋዕን ንጥፈታት
JRS Franceጂ ኣር ኤስ ፣ ጀነስ JRS Jeunes
13 - Bouches-du-Rhône

ምምሃር ንስራሕ ዝሕግዘኩም ቋንቋ ፈረንሳ

ምምሃር ንስራሕ ዝሕግዘኩም ቋንቋ ፈረንሳ ምስ እትደልዩ ነጻ እዩ
ብነጻ
ፈረንሳይ
ANCRAGESምስ Ancrages
2 départements

ምምሕያሽ ናይ ቋንቋ ብቅዓትኩም

ብዲጂታል ዝበሃል፣ ትምህርቲ ቋንቋ ፈረንሳን፣ ምስ ሓደሽቲ ሰባት ናይ ምልላይ ዝዓለመ መደብ፣ ዘሳልን ዝሕግዝን ስልጠና ምውሳድ።
ብነጻ
ዳርጋ 12 ስሰሙን
ምትእትታው ሞያ ብውሕልልነት
ፈረንሳይ
ምስልጣን ሞያ
Weavers Franceምስ la Pré-Formation Weavers pour primo-arrivants (ex-Tissu Solidaire)
44 - Loire-Atlantique

ምርካብ ሓበሬታ ንምንባር ኣብ Saint-Nazaire

PARL'On ንስደተኛታታ ኣብ Saint-Nazaire ናይ ምምሕዳር ወረቓቕቲ ኣብ ምጽፋፋ ንምሕጋዝ
ብነጻ
ባህላዊን ናይ ምዝንጋዕን ንጥፈታት
ቤት ጽሕፈታት
ስድራ-ቤት
Association Solidarité Estuaireብምትሕብባር PARL'On
69 - Rhône

ምድህሳስ ሞያ ቅብኢ ኣብ ህንጻ

እዚ ስልጠና እዚ ሰርትፍኬት 3 ደረጃ ሞያ ዘውህብን፣ ናይቲ ብ Façadier-Peintre ዝበሃል ጥበብ ዘቕስም፣ ዘማዕብልን እዩ። .
ብነጻ
ትኽኽል 12 ወርሒ
ምስልጣን ሞያ
ምትእትታው ሞያ ብውሕልልነት
Les clés de l'Atelierለ ክሌ ደ ኣተልየ Les clés de l'Atelier
69 - Rhône

ምስራሕ ኣብ ተነኮ ምህራም

ናይ 6 ኣዋርሕ ስልጠና ን ስራሕ ህንጻ ምህራም ተነኮ
ብነጻ
ዳርጋ 6 ወርሒ
ምስልጣን ሞያ
ምትእትታው ሞያ ብውሕልልነት
Les clés de l'Atelierኣብ Les clés de l'Atelier
69 - Rhône

ምድህሳስ ኣብ ስርሓት ዕንጸይቲ

እዚ ስልጠና እዚ፣ ከመይ ዝበልኩም ሞያውያን ጸረብቲ ዕንጸይቲ ወይ ኣብ ሞያ ካርፔንተር ክእለት ን ኽህልወኩም ዝገብር ዝኽእል እዩ
ብነጻ
ዳርጋ 6 ወርሒ
ምስልጣን ሞያ
ምትእትታው ሞያ ብውሕልልነት
Les clés de l'Atelierለ ክለ ደ ኣተልየ Les clés de l'Atelier
69 - Rhône

ምድህሳስ ሞያ ስራሕ ናይ ቤት መሞቒ ማሽን

እዚ ስልጠና እዚ መስርሕ ምግጥጣም Thermique ን ከምኡውን 3. ደረጃ ናይ 'ሳኒቴኽን' የሰልጥን።
ብነጻ
ዳርጋ 8 ወርሒ
ምስልጣን ሞያ
ምትእትታው ሞያ ብውሕልልነት
Les clés de l'Atelierለ ክሌ ደ ኣተልየ
69 - Rhône

ምስራሕ ሞያ ኤለክትሪክ ናይ ህንጻ

እዚ ስልጠና እዚ ሞያውያን ናይ ኤልክትሪክ ምስኳን ኣብ ንህጻታት ፣ ንኽትኮኑ ዝሕብር ኮይኑ፣ ብደረላ ምድብ ድማ 3ይ ደረጃ ዘለዎ እዩ።
ብነጻ
ትኽኽል 8 ወርሒ
ምስልጣን ሞያ
ምትእትታው ሞያ ብውሕልልነት
Les clés de l'Atelierለ ክለ ደ ኣተልየ Les clés de l'Atelier
69 - Rhône

ምድህሳስ ሞያ ምልማጽ ኣብ ህንጻ

እዚ ሰርትፊኰት ሰለዎ ስልጠና እዚ፣ምኩራት ለመጽቲ ንምዃን ዘኽእለኩም ሞያ ዘቕስም ስልጥና ይህብ።
ብነጻ
ኣብ መንጎ {{min ዝተሓተ}} ን {{max ዝለዓለን}} ዘሎ {{unit መዐቐኒ}}
ምስልጣን ሞያ
ምትእትታው ሞያ ብውሕልልነት
Les clés de l'Atelierምስ Les clés de l'Atelier
69 - Rhône

ምስራሕ ስሚንቶ ናይ ገዛ ናይ መሬት ስሚንቶ

ሓደ ናይ ምንጻፍ መሬት ስራሕ ንምስራሕ ዘኽእል ስልጠና ምውሳድ
ብነጻ
ትኽኽል 1 ዓመታት
ምስልጣን ሞያ
ምትእትታው ሞያ ብውሕልልነት
Les clés de l'Atelierምስ Les clés de l'Atelier
63 - Puy-de-Dôme

ምርካብ ኣካላዊን ስነ ኣእምሮኣዊን ሕክምና

ምሃብ ን ስደተኛታት ዝኸውን ኣካላዊን ስነ ኣእምሮኣዊን ሕክምና ንምሃብ ዝዓለመ መደብና.
ብነጻ
ጥዕና
Forum réfugiésሰንተር አኢሰኮ 63 CENTRE ESSOR 63
2 départements

ኣብ ህንጻዊ ስራሕ ንምስራሕ፣ዝወሃብ ስልጠና

ንህንጻዊ ስራሕ ዝጠቕም መሰረታዊ ክእለት ቋንቋ ፈረንሳ ሓደሽቲ መጻእቲ ንምስትምሃርt (BTP) ዘተኮረ ።
ብነጻ
ዳርጋ 2 ስሰሙን
ምትእትታው ሞያ ብውሕልልነት
ፈረንሳይ
ምስልጣን ሞያ
Abajadምስ Abajad ኣባጃ