Panneau de gestion des cookies

{{ሓጺር}} ፋይላት ንእትደልይዎ ፈትሹ

ድሉዋት ፋይላት

87
ድሉዋት ፋይላት
87
ኣብ ኵሉ ሃገረ ፈረንሳይ

Rencontrer et co-construire

Se rencontrer et co-construire à JRS Jeunes
ብነጻ
ባህላዊን ናይ ምዝንጋዕን ንጥፈታት
JRS FranceJRS Jeunes
ብ ኦንላይን

ምምሃር ቋንቋ ፈረንሳ ብ ኦን ላይን

ምምሃር ቋንቋ ፈረንሳይ ምንባር ኣብ ፈረንሳን፣ ትምህርቲ ደረጃ ኣ ሓደ"A1" ኣ ክልተ"A2" ወይ ን በ ሓደን "B1" ፣
ብነጻ
ዝተሓተ 3 ሰዓት
ፈረንሳይ
ባህላዊን ናይ ምዝንጋዕን ንጥፈታት
Délégation interministérielle pour l'accueil et l'intégration des réfugiésምንባር ኣብ ሃገረ ፈረንሳይ
ብ ኦንላይን

ምርዳእ ንታሪኽ ናይ ስነ- ጥበብ

ምድህሳስን ምዕዛብን ኣብ ስነ-ጥበብ ስርሓት ናይ ኢድ
ብነጻ
ባህላዊን ናይ ምዝንጋዕን ንጥፈታት
Délégation interministérielle pour l'accueil et l'intégration des réfugiésፓኖራማ Avec Panorama de l'artናይ ስነ-ጥበብ
ኣብ ኵሉ ሃገረ ፈረንሳይ

ሓገዝ ንኣቖልዑት ብሕማቕ ኣተዓባቢያ ዝዓብዩ ወይ ዝተሓዙ

ቆልዓ ኮንካ ዝኾነ ዓመጽ እንተ ዝወርደካ ሃልዩ፣ ናይ ማህረምቲ ይኹን ወይ ዓመጽ ን ካልእን ስጋዊ ርክብ በዚ ቁጽሪ ብቀጥታ ክተረክብና ትኽእል 119.
ብነጻ
ጥዕና
ስድራ-ቤት
Délégation interministérielle pour l'accueil et l'intégration des réfugiésኣብ ሓደጋ ንዘለዉ ቆልዑ
ብ ኦንላይን

ብ ስማርት ፎን ፣ ቋንቋ ፈረንሳይ ምምሃር

ብ ኣፕሊኬሽን ቋንቋ ፈረንሳምምሃር ፣ ወላ ምጽሓፍን ምንባብን ይኹን ::
ብነጻ
ፈረንሳይ
Langues Pluriellesብሳላ J'apprends
ብ ኦንላይን

ንስራሕን መንበሪ ገዛን ስደተኛታት ንምርካብ ዘራኽብ ዓንኬል ሓበሬታ

ረለፍ፣ ሓደ መስመር ንመንበሪ ገዛ ንስራሕን ንረፍጂ ስደቴኛታት ኣብ ፍርንስ ቴር ድ ኣዚል፤፣
ብነጻ
ምትእትታው ሞያ ብውሕልልነት
ምስልጣን ሞያ
መንበሪ ገዛ
France Terre d'Asileሮለረፍ Reloref
ኣብ ኵሉ ሃገረ ፈረንሳይ

ንናይ ቀረባ ተሓታቲ ምዃን

ን ሓደ ስደተኛ ኣብ ምውህሃድ ምስ ሕብረተሰብ ፈረንሳ ምስናይ
ባህላዊን ናይ ምዝንጋዕን ንጥፈታት
CoalliaMAINtenant
ብ ኦንላይን

ምስ ኤዱ-ኣርት ብቪድዮ ምምሃር

ሓንቲ ፕላት ፎርም ስልጠና ናይ ትምህርቲን ፈጠራን ብፍልይ ዝበለ ቅዲ ንዝደለነዮ ዓይነት ትምህርቲ ካብ ዝኾነ ቦታ ኮንካ ምምሃር ፤፣
ብነጻ
ባህላዊን ናይ ምዝንጋዕን ንጥፈታት
ስድራ-ቤት
Délégation interministérielle pour l'accueil et l'intégration des réfugiésምስ ARTE
ኣብ ኵሉ ሃገረ ፈረንሳይ

መምርሒ ፍቃድ መኺና ምውጻእ ገንዘብ ምልቃሕ

መምርሒ ፍቃድ መኪና ንምውጻእ ገንዘብ ልቃሕ ምርካብ ብዘይ ወልሓንቲ ወለድ፣ ብኸመይ ከም ዝከኣል ዝሕብር ሰነድ እዩ
ብቅዓት = ክእለት
ቤት ጽሕፈታት
Délégation interministérielle pour l'accueil et l'intégration des réfugiésምስ Permis à 1€ par jour
ብ ኦንላይን

ብ ፖአምልዋ Pôle emploi ዝምወል ናይ ኦን ላይን ትምህርቲ ንምርካብ

ብሳላ ፖለምፕልዋ፣ ,ኣብ ኦን ላይን ናይ ዲጂታል ትምህርቲ ብናጻ ንኽትመሃሩ ምእንቲ ክትክእሉ
ብነጻ
ምትእትታው ሞያ ብውሕልልነት
ምስልጣን ሞያ
OpenClassroomsኦፐን ክላስ ሩም OpenClassrooms
ብ ኦንላይን

ከይተንቀሳቐስካ ብራሕቂ ዝግበር ዑደት ወይ ዙረት ቤተ መዘክር ግበር፣

ብመንገዲ ማንዛኣዊ ወይ ቪርቹወል ብራሕቂ ዑደትን ቤት መዘክር ምግባር ፤
ብነጻ
ዳርጋ 1 ሰዓት
ባህላዊን ናይ ምዝንጋዕን ንጥፈታት
Délégation interministérielle pour l'accueil et l'intégration des réfugiésብራሕቂ ዝግበር ዑደት ወይ ዙረት ቤተ መዘክር፣
ብ ኦንላይን

ምኹስካስን ምምሃርን ቋንቋ ፈረንሳ

ሳላ ራድዮ ኤኽ ኤፍ ኢ ፣ ትምህርቲ ቋንቋ ፈረንሳ ምኹስካስን ምምሃርን
ብነጻ
ባህላዊን ናይ ምዝንጋዕን ንጥፈታት
ፈረንሳይ
Délégation interministérielle pour l'accueil et l'intégration des réfugiésኤኽ ኤፍ ኢ
ብ ኦንላይን

ዳግመ ድህሰሳ ን ስነ ፍልጠት ወይ ንስነ ፍልጠት ዳህስ ስዎ ወይ እንደገና ፍለጥዎ፣

ናይ ኢንትርኔት ሃብቲን ምዕባለንተጠቀምቲ ብምዃን፣ ናይ ላ ሲቴ ደ ሲዮንስ "la cité des sciences" ማእከል ስነ ፍልጠት ትካል ሓቀኛ ስነ ፍልጠታዊ ሰብ ኩኑ፤
ብነጻ
ባህላዊን ናይ ምዝንጋዕን ንጥፈታት
ስድራ-ቤት
Délégation interministérielle pour l'accueil et l'intégration des réfugiésላ ሲቴ ደ ሲዮንስ "la cité des sciences" ማለት ናይ ሳይንስ ወይ ናይ ስነ ፍልጠት ማእከል፤
ኣብ ኵሉ ሃገረ ፈረንሳይ

ባህላዊ ንጥፈታት ዝምልከት ዝልጠና ምውሳድ

ምስ ባህሊ ናይ ሃገረ ፈረንሳይ ከም ኡውን ቦታ ዕድላት ናይ መሰልጠኒ ንምፍጣር .
ባህላዊን ናይ ምዝንጋዕን ንጥፈታት
Habitat et Humanismeናይ ሙስሰ መድባት
ኣብ ኵሉ ሃገረ ፈረንሳይ

ናይ ስነ-ኣእምሮኣዊ ሓገዝ፣ ዝገብሩ ሰብ ሞያ ብኢንተርነት ንምርካብ

ብ ቋንቋኹም ናይ ፣ ስነ-ኣእምሮኣውን ማሕበራውን ሓገዝ ዝኸውን ናይ ኦንላይን ሓያሎ (ቪድዮታት፡ ቀጥታዊ ፍጻመታት ወዘተ ) ንምርካብ ይኸኣል
ብነጻ
ጥዕና
ባህላዊን ናይ ምዝንጋዕን ንጥፈታት
Orspere-Samdarraምስ L'espace virtuel