Paramètres d'affichage

Choisissez un thème pour personnaliser l'apparence du site.

ما کی هستیم ؟

Refugies.info یک پروژه مشترک است

که توسط Diair پشتیبانی شده و توسط Mednum توسعه یافته است

مأموریت ها

recenser
مکانیزم های پشتیبانی را بشناسید (شناسایی کنید)
سیستمهای زیادی در فرانسه برای استقبال و حمایت از پناهندگان در حال حاضر موجود است. این اقدامات گاهی از کمبودی معلومات وغیرقابل دسترسی بیشتر افراد به سر برده، ماموریت Réfugiés.info شناسایی ، واضح سازی و دسترسی به این معلومات میباشد.
دستگاه ها را کاوش کنید
vulgariser
ترجمه و ساده ساختن امور (کارهای) اداری
به محض دستیابی به حفاظت بین المللی( protection internationale)، پناهندگان وارد قوانین عامه می شوند ، که این باعث ایجاد مراحل اداری متعددی می شود. Refugies.info برای رواج این رویکردها ، برگه های عملی را منتشر می کند و داوطلبان را گرد هم می آورد تا آنها را به زبانهای اصلی ادغام ترجمه کنند.
مراحل را کاوش کنید
parcours
مسیرهای شخصی برای ادغام ایجاد کنید
پناهندگی حاصل کردن (قبولی شدن) بیش از همه چیز دوباره بازسازی کردن است. بازسازی یک خانه ، یک شبکه ، یک شغل، و... هرج و مرج زندگی بیشتراوقات اهداف و آروزو ها را خاموش ساخته. Refugies.info ابزاری وعملکرد های عملی را برای ساختار و باز سازی زندگی به پناهندگان به گونه‌ ای سریعتر و آساترفراهم میسازد.
به زودی در دسترس خواهد بود

تیم Refugies.info

Alain Régnier
Alain Régnier
Mentor
Nour Allazkani
Nour Allazkani
Ambassadeur
Hugo Stéphan
Hugo Stéphan
Designer
Alice Mugnier
Alice Mugnier
Responsable éditoriale
Margot Gillette
Margot Gillette
Designer

مسائل (مشکلات)

statut-refugie
فهمیدن منزلت (وضعیت قانونی) مهاجر
برای درک کردن خوب باید استقبال خوب کنیم. بخاطر که مهاجر یا پناهنده همه واقعیت ها وشرایط یکسان را ندارند. خدماتی Réfugiés.info متوجه پناه جویان است که دولت فرانسه انها را به حیث پناهنده شناخته و حق اقامت در کشور را دارند.
info
اطلاعات رمزگذاری شده ، پراکنده و نابود شدنی
تغیرات سریع در قانونگزاری و پیچیدگی ها در برخی ازپروسیجرهای اداری ،درک حقوق و وظایف را دشوار می کند. Réfugiés.info اطلاعات معتبر و به روز را متمرکز نموده و دردسترس شما قرار میدهد.
accompagnement
از شکستن پشتیبانی خودداری نمایید
تغیر مکان، تغییر برنامه زندگی ... با هر مکالمه جدید، و اکثریت اوقات در دو حالت. Réfugiés.info در نظر دارد به پناهندگان فرصت حرفه ای ایجاد کند تا بتوانند ازین فرست استفاده و با مراقبان خود در شریک سازند.

رویکرد مشارکتی

code ouvert
به سوی یک دولت بازتر (خوش آمد پزیر)
معیار و شفافیت در قلب پروژه Réfugiés.info قرار دارد: منبع کود سایت کاملاً در دسترس شما است. یک شبکه باز در طراحی برنامه شرکت می کند و به تیم پروژه در مورد نیازها و ویژگی های لازم برای توسعه مشاوره می دهد.
terrain
قسمت کنترل
تنها مسؤولین محلی قادر به این هستند که به طور مؤثر اقدامات را شناسایی کنند و به یک سیستم معلوماتی مشترک بهبود و تقویت ببخشند. بنابراین Réfugiés.info به هرقلمرو اجازه می دهد تا اقدمات و ابتکارات جدید خود را در این زمینه شناسایی و ارتقا دهد.
به شبکه مشارکت کنندگان بپیوندید
micro-engagement
به مشارکت خود تقویت (ارتقا) دهید
Réfugiés.info با دادن این امکان که همه به راحتی بازیگر و مشارکت کننده در این پلتفرم باشند ، مانند ویکی پدیا ، اشکال جدیدی برای بهبود و پیشرفت وضعیت پناهندگان، به مخاطبان و کاربران جدید ارائه مینماید تا برای کمک وهمبستگی همراه با پناهندگان خودرا سرگرم سازند.
شرکت کردن

شرکا

این سازمان ها جهت ابراز علاقه، تعهد سپرده و در پیشرفت و تکامل پلتفرم شرکت مینمایند.

آیا شما سازمانی دارید که با ادغام پناهندگان مرتبط است و می خواهید با ما درین ما جراجوی بپیوندید؟ آدرس تماس زیر را بارگیری کرده و به nour@refugies.info ارسال نمایید. ما برای معلومات وشرایط همکاری با شما به تماس خواهیم شد.
Coallia
Konexio
Simplon
Causons
Aurore
CASP
IFRI
Puy de Dome
France Terre d'Asile
Each One
WERO
Habitat Humanisme
JRS France
CESAM
Singa
Fondation COS
Groupe SOS
CNAM
INALCO
France Horizon
CroixRouge
Duo For a Job
Forum Refugiés
Benenova
Action Emploi Réfugiés
Mission Local