Panneau de gestion des cookies

Coallia
Coallia
هیچ توضیحی در مورد ساختار موجود نیست
آدرس پست الکترونیکی
CPH86@coallia.org
شماره تلفن
0549922920
آدرس (نشانی)
هیچ آدرس پستی ارائه نشده است
بخشهای اقدام
هیچ دپارتمانی (بخشی) در جریان نیست
اوقات کار
اوقات مشخص نشده (غیر کاری)
فقط با قرار ملاقات

فعالیت ها و خدمات

حمایت (پیشتیبانی) برای دریافت شغل
حمایت (پیشتیبانی) برای دریافت شغل

درج حرفه ای

حمایت روانی
حمایت روانی

صحت

پناهگاه (سرپناه)
پناهگاه (سرپناه)

مسکن

پشتیبانی عمومی
پشتیبانی عمومی

اداری

کلاسهای (کورس های) زبان فرانسوی
کلاسهای (کورس های) زبان فرانسوی

فرانسوی

s